Anunț referitor la obligatiile persoanelor fizice si juridice privind registrul agricol

Primăria comunei Tudor Vladimirescu în temeiul art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările  ulterioare, aducem la cunoştinţa cetăţenilor că au obligaţia legală de a declara, pentru înscrierea în Registrul Agricol al comunei Tudor Vladimirescu, datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe raza comunei, conform urmatoarelor prevederi legale :

1.Art.8 din O.G. nr.28/2008:

1) Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ – teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

(2) Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură.

(3) În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia în condiţiile alin. (1) sau, după caz, ale alin. (2).

2. Prevederile art.11 din acelasi act normativ mentioneaza:

(1) Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării – cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări – ieşiri;

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

(4) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.

(5) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.

(6) În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii.


Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente, anexate la declaraţie( titlu de proprietate, act de vanzare – cumparare, etc., extras de carte funciara)

Potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 28/2008, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a prezenta primarului, prefectului şi persoanelor imputernicite de acestia documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitata a datelor care fac obiectul registrului agricol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa Primăriei comuna Tudor Vladimirescu, serviciul Registrul Agricol, Tel: 0239/613284, Fax: 0239/613284, e-mail: primariatudorvladimirescu@yahoo.com

PRIMAR
Vasile CONSTANTIN

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Daniel ROŞU

 
 
Sari la conținut